فوايد گريه كردن

فوايد گريه كردن

غدد اشكي(lacrimal glands)

غدد اشكي در گوشه خارجي چشمها و پشت پلك هاي فوقاني قرار گرفته اند. غدد اشكي هر كدام به اندازه يك بادام بوده و 2 سانتي متر طول دارند. مايع اشكي از طريق 6-12 مجاري كوچك ترشحي به فضاي ميان چشم و پلك فوقاني وارد ميگردد. با هر بار باز و بسته كردن چشم ها اشك ازمجاري ترشحي غدد اشكي مكيده شده و به سمت مجراي اشكي-بيني كه به صورت دو سوراخ بسيار ريز در گوشه داخلي چشمها قرار گرفته هدايت ميگردد. در انتها اشك به كيسه اشك و سپس به حفره بيني مي ريزد. به همين علت است كه هنگام گريه كردن ممكن است دچار آبريزش بيني گرديد.

نكات جالب درباره اشك و گريه

1-به غير از انسانها برخي معتقدند فيل ها و گوريل ها نيز ميتوانند گريه كنند اما نه به پيچيدگي گريه انسانها. حيوانات ديگر اغلب هنگام درد كشيدن، وارد شدن اجسام خارجي در چشمها و يا خشك شدن چشمها دچار اشك ريزش ميشوند. حيوانات (به ويژه نوزادان آنها) بصورت آوايي و مانند نوزادان تازه متولد شده گريه ميكنند بدون توليد اشك.

2-غدد اشكي روزانه در حدود 2 قاشق پر چايخوري اشك توليد ميكنند.

3-هر پلك زدن (باز و بسته كردن چشم) در حدود 100-150 ميلي ثانيه بطول مي انجامد. انسانها بطور متوسط هر 2 تا 10  ثانيه يكبار و 10 بار در دقيقه پلك ميزنند.

4-شور بودن اشك عمدتا به علت وجود كلرايد سديم و پتاسيم در اشك ميباشد. ميزان نمك موجود در اشك با ميزان نمك پلاسماي خون برابراست.

5-از آنجايي كه جنين نيز در درون رحم قادر به گريه كردن است بنابراين گريه كردن نميتواند يك رفتارآموختني باشد. اما فرهنگ، سن، جنسيت، فرآيند اجتماعي شدن، شخصيت، روابط و بافت اجتماعي همگي ميتوانند در شكل بيان گريه تعيين كننده باشند.

 6-  PH  اشك اندكي قليايي و خود اشك ترش و شور مزه ميباشد.

7-سرفه شديد، استفراغ، احتقان بيني، آلرژي بيني، التهاب يا عفونت بيني و يا چشم و اختلالات عصبي نيز ميتواند باعث اشك ريزش گردند.

8-گريه كردن در برخي فرهنگها عملي كودكانه و غير موقر محسوب شده و گريستن در انظارعمومي تقبيح ميگردد.

9-علت اشك ريزش هنگام خميازه كشيدن و يا خنديدن وارد شدن فشار به غدد و كيسه اشكي ميباشد. علت ديگر آن ميتواند اين مسئله باشد كه غدد اشكي تحت كنترل سيستم عصبي خود مختار ميباشند. اين سيستم عصبي تمام كاركردهاي غيرارادي را كنترل مي كند. هنگامي كه اين اعصاب تحريك ميشوند (هنگام خميازه) غدد اشكي نيز اندكي تحريك ميگردند.

10-بسياري از افراد به علت مبتلا بودن به خشكي چشم قادر به گريه كردن نميباشند. اما دراختلال ديگري كه در پي آسيب به مغزايجاد ميگردد فرد مبتلا ممكن است بطور مداوم براي ساعتها بدون علت گريه كند.

11-علت سوزش و اشك ريزش چشمها هنگام خرد كردن پياز به علت وجود آنزيمها و آمينو اسيد سولفوكسايد موجود در سلولهاي پياز ميباشد. آمينو اسيد سولفوكسايد توسط آنزيمهاي پياز به سولفينيك اسيد تبديل ميشود، كه بسيار ناپايدار بوده و فورا به گازي فرار تبديل ميگردد. هنگامي كه اين گاز با آب درون چشم (اشك) تركيب ميگردد توليد اسيد سولفوريك ملايمي را ميكند كه باعث سوزش و اشك ريزش ميشود. با افزايش توليد اشك بدن سعي ميكند تا اسيد سولفوريك را رقيق و از چشمها بشويد.

براي جلوگيري از سوزش و ريزش اشک هنگام خرد كردن پياز  :

* دستان خود وپياز را قبل از خرد كردن با آب خيس كنيد تا گاز متصاعد شده با، آب روي دستها و پياز واكنش نشان دهد نه با اشك چشمها.

* تنها با دهان خود تنفس كنيد. عمل دم گازها را به درون ريه كشانده و عمل بازدم نيز باعث پراكنده شدن گاز ميشود.

* از چاقوي تيز براي بريدن و خرد كردن پياز استفاده كنيد تا سلولهاي كمتري در پياز دچار پارگي شوند.

* قبل از خرد كردن پياز آن را نيم ساعت درون يخچال قرار دهيد. چراكه كاهش دما فعاليت آنزيمهاي پياز و انتشار گاز را كاهش ميدهد.

علل گريه كردن

1-نوزادان از گريه به عنوان ابزار بقا استفاده ميكنند. گريه كودكان يك وسيله ارتباطي با مادر بوده و از طريق آن طلب كمك ميكنند. علل اصلي گريه نوزادان گرسنگي، پوشك خيس، كثيف و يا نامناسب، نياز به تماس بدني و نوازش، درد ناشي از گاز معده و روده، سرما و گرماي شديد، كسالت و بي حوصلگي، استرس، محيط پر ازدحام، درد و جلب توجه ميباشد.

2-علل گريه در افراد بزرگسال عمدتا شامل غم و اندوه(49%)، شادي و خوشي(21%)، خشم(10%)، همدردي(7%)، اضطراب(5%) و ترس(4%) ميباشد.

3-انسان ها براي تحت تاثير قرار دادن و برانگيختن احساسات و ترحم ديگران نيز متوسل به گريه ميشوند.

فوايد گريه كردن

1-هنگامي كه ما دچار استرس هيجاني مي شويم، مغز وبدن ما شروع به توليد تركيبات شيميايي و هورمونهاي خاصي ميكند. گريه كردن كمك ميكند تا اين تركيبات شيميايي زائد كه نيازي به آنها نيست از بدن حذف گردند.

2-اشكهاي احساسي در واقع مواد سمي اي كه در پي استرس هيجاني در خون تجمع مي يابند را از بدن دفع ميكند.

3-اشكهاي احساسي سطح منگنز بدن را كاهش ميدهند. اين مواد معدني بروي خلق و خو تاثير مستقيم ميگذارد. غلظت منگنز اشك احساسي 30 برابر بيشتر از منگنز موجود در سرم خون است.

4-اشك احساسي نسبت به اشك پايه و رفلكس حاوي 24 درصد پروتئين آلبومين بيشتري ميباشد.

5-گريه مانند ادرار و تعريق باعث حذف مواد سمي  و محصولات زائد بدن ميشود.

6-گريه يك مكانيسم رايگان، طبيعي و قدرتمند براي كنار آمدن با درد، استرس و اندوه ميباشد.

7- هورمونهايي كه پس از استرس در بدن انباشته ميشوند به حد سطح سمي رسيده و باعث تضعيف سيستم ايمني بدن و ديگر فرآيندهاي بيولوژيكي ميشوند. اشك هاي احساسي به عنوان دريچه اطمينان براي قلب عمل ميكنند.

8-تركيباتي كه حين استرس در بدن تجمع مي يابد با اشك خارج ميگردند. همين امر باعث كاهش استرس ميگردد. اين مواد شامل آندورفين (lucine-enkephaline)، كه در كنترل درد موثر است، پرولاكتين كه در تنظيم توليد شير نقش دارد، و آدرنوكورتيكوتروپين (ACTH) كه  يك نشانگر مهم استرس است، ميباشند. سركوب گريه و اشك باعث افزايش استرس ميگردد.

9-نه تنها گريه باعث ارتقاي سطح سلامتي فرد ميشود بلكه در افزايش حس تعلق در گروه نيز تاثير گذاربوده و موجب افزايش حضور و دخالت ديگران در تامين رفاه فرد ميشود. اشك ها يك روش موثر در ايجاد ارتباط بوده و در برانگيختن حس همدردي و دلسوزي سريعتر ازهر ابزار ديگري عمل ميكنند. گريه بطور موثري بازگو كننده آنست كه شما در مورد يك دلمشغولي خاص صادق و بي ريا بوده و در كنار آمدن با آن مشكل مضطرب ميباشيد.

10-گريه عملي طبيعي، سالم و شفا بخش است.

11-گريه در كاهش و جلوگيري از بيماريهاي مرتبط با استرس موثر ميباشد.

12-خنده و گريه دو ابزار كارآمد دركاهش استرس و رهايي ازاحساسات منفي ميباشند.

13-هنگامي كه گريه سركوب ميشود، هيجانات رها نمي شوند و خصايص شخصيتي مخرب همچون پرخاشگري بروز ميكنند.

14- به باور دانشمندان سركوب و امتناع از گريه كار معقولي نيست. اما برخي افراد كه پس از مورد انتقاد قرار گرفتن، مشاجره با دوستان، مواجهه با ناكاميهاي كوچك فورا شروع به گريستن ميكنند، بايد به روانشناس مراجعه كنند. چراكه معمولا علت اصلي اين نوع گريه ها اعتماد بنفس پايين و يا مشكلات رواني مزمن در فرد بوده و بايستي فرد تحت درمان قرار گيرد.

15-انسان ها پس از گريه كردن از لحاظ جسمي و رواني احساس بهتري ميكنند و در واقع سبك و خالي ميشوند. (به علت دفع مواد انباشته شده كه توضيح داده شد)

16-گريه يك ابزار برقراري ارتباط است يك زبان جهاني براي درخواست كمك و حمايت اجتماعي.

17-گريه كمك ميكند به آزاد سازي آندورفين ها به جريان خون. آندورفين ها تركيبات شيميايي اي هستند كه باعث بهبود خلق و خو و تسكين درد ميشوند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “فوايد گريه كردن”