آرشیو : بایگانی دی, ۱۳۴۸

برای احیای فعالیتهای پرورشی بودجه جدا تصویب شود

برای احیای فعالیتهای پرورشی بودجه جدا تصویب شود

۱۱ دی ۱۳۴۸

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت حمیدرضا کفاش افزود: اعلام بندهای مربوط به فعالیت های پرورشی را در سند تحول بنیادین، سیاست های ...