آرشیو : احکام وفلسفه آن

کارمندان دولت این احکام شرعی را بخوانند

کارمندان دولت این احکام شرعی را بخوانند

۰۵ بهم ۱۳۹۶

بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همه‌ی مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد، ...

فلسفه ارکان نماز چیست؟

فلسفه ارکان نماز چیست؟

۱۱ دی ۱۳۹۶

فلسفه ارکان اصلی نماز مانند نیت، قیام، رکوع و سجود در نماز - جدا از بحث تعبدی آن - نمایانگر چیست؟ چه واقعیتی را می ...